طراحی لوگو

لوگو یک نشان ساده خلاقانه و زیبا است .لوگو یک شناخت سریع از سازمان شماست، لوگو ایجاد حس صداقت و اعتماد است و در عین حال می تواند برعکس همه این ها هم باشد . لوگو معرف شرکت و تجارت شما و یا خدمتی است که ارائه می دهید . به طور معمولیک لوگواز نوشته ،اشکال ، رنگ و حجم تشکیل می شود که هرکدام از این مولفه ها می توانند بیان گر یک نشانه خاص باشند. لوگوها بنا بر نوع کسب و کار و تجارت سازمان میتوانند متفاوت باشند. لوگوی سازمان شما میتواند بیانگر شخصیت سازمان شما باشد.
در زیر چند نمونه لوگو هایی که توسط گروه ما طراحی شده را مشاهده می نمایید.